Thẻ bảo hiểm tai nạn của sinh viên khóa 2019 – 2023 đã có.

Mời Lớp Trưởng các lớp đến Bộ phận y tế để nhận và phát cho sinh viên.

Cám ơn.

Phụ trách Bộ phận Y tế học đường

ThS.YS. Lê Thanh Vũ