Tải Biểu mẫu xác nhận là sinh viên theo link dưới đây:

 

XAC-NHAN-TAM-HOAN-NGHIA-VU-QUAN-SU

XAC-NHAN-VAY-VON-NGAN-HANG-CSXH

XAC-NHAN-SU-DUNG-CHO-CAC-LY-DO-KHAC