Tên đơn vị: Phòng Hành chính – Quản trị

Trưởng Phòng: ThS. Bùi Trúc Lam

Địa chỉ: Văn phòng Hành chính Quản trị – Lầu 1

Số 736 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP. HCM

Email: hcqt@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ: 107)