CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

CHỨC NĂNG:

Khoa Kế Toán Kiểm Toán  là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng giảng viên và nghiên cứu khoa học; Quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; Chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của trường

NHIỆM VỤ:

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo kế hoạch chung của trường  gồm:

  • Xây dựng chương trình đào tạo cho các hệ đại học: chính quy, vừa làm vừa học của ngành, chuyên ngành.
  • Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, môn học liên quan để tránh trùng lắp giữa các môn học trong chương trình đào tạo hoặc giữa các hệ đào tạo.
  • Tổ chức nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo theo định hướng phát triển của trường và tình hình thực tế của xã hội; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập
  • Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập , rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, đáp ứng yêu cầu của  xã hội về sử dụng lao động.

Quản lý sinh viên trong các hoạt động: học tập và nghiên cứu khoa học, phong trào văn thể mỹ và hoạt động cộng đồng.

Lập kế hoạch học tập theo kế hoạch đào tạo chung của nhà trường.

Quản lý và lưu trữ kết quả học tập của sinh viên ( bản giấy photo, bản điện tử).

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Phối hợp với phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng thực hiện việc bố trí cán bộ coi thi các học phần theo kế hoạch thi kết thúc học phần của nhà trường.

Phối hợp với Phòng Công Tác Sinh Viên thực hiện việc tổ chức đánh giá xếp loại rèn luyện cho sinh viên.

Quản lý các văn bản, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, quản lý do bộ giáo dục đào tạo và nhà trường ban hành.

Tổ chức thực hiện việc đánh giá giáo viên, cán bộ nhân viên và nghiên cứu viên trong khoa  theo quy chế hoạt động của nhà trường.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội

Đào tạo cử nhân Kế toán có kiến thức chuyên môn vững về Kế toán: hiểu và nắm chắc các nguyên lý, nguyên tắc, quy trình KT. Biết cách tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán  và Báo cáo tài chính  của đơn vị. Có kiến thức về công nghệ thông tin tối thiểu đạt chuẩn  sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng các phần mềm kế toán. Có năng lực chuyên môn và chứng chỉ tiếng ANH cấp độ 3 (B1) để tiếp tục tự học và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Tổng số: 126 tín chỉ

Trong đó:

  • KHỐI KIẾN THỨC GIO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 42 tín chỉ
  • KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 84 tín chỉ.

Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

Phân bổ thành: 7 học kỳ dài và 3 học kỳ ngắn

Đề cương chi tiết các học phần: bao gồm 63 đề cương chi tiết, tương ứng với 63 học phần trong chương trình đào tạo. ĐCCT được biên soạn bởi đội ngũ các thầy cô có học hàm, học vị và có thâm niên trong công tác giảng dạy.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Gồm 3 chuyên ngành:

CHUYÊN NGÀNH :   KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Đào tạo cử nhân Kế toán chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có năng lực chuyên môn tốt, có tính năng động sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, thích ứng và biết kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán ở tầm vi mô.

Sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở hầu hết các đơn vị và tổ chức trong xã hội như: các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan tài chính, cục thuế, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, viên nghiên cứu kinh tế – tài chính, các trường đại học.

 CHUYÊN NGÀNH :   KẾ TOÁN CÔNG

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, kiến thức về quản trị hành chính, quản lý ngân sách, kế toán tài chính khu vực công, kiểm toán nhà nước, phân tích báo cáo tài chính các đơn vị công; có khả năng hoạch định chính sách kế toán của  đơn vị hành chính sự nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị công trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều phòng ban, và các bộ phận chức năng trong lĩnh vực kế toán

CHUYÊN NGÀNH :   KIỂM TOÁN

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kiểm toán có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiêp, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị những kiến thức hỗ trợ để có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Sinh viên chuyên ngành Kiểm toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc bộ phận kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp, có thể làm kế toán trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể hành nghề kiểm toán viên độc lập hoặc là nhà quản trị  công ty kiểm toán.