Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Kế toán

Tiếng Anh: Accounting

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.

 • Hiểu và nắm chắc các nguyên lý, nguyên tắc, quy trình kế toán.
 • Nắm vững và vận dụng các chính sách, chế độ kế toán.
 • Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững để xử lý các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế.

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

 • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MÁC –LÊ NIN và tư tưởng HCM; đường lối cách mạng của ĐẢNG CSVN, an ninh quốc phòng.
 • Hiểu biết vững về lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.
 • Có kiến thức về luật kinh tế và luật kế toán

Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

Có kiến thức về công nghệ thông tin: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng phần mềm Excel, Misa, Fast, Quickbook, Bravo trong kế toán.

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

 • Biết cách tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của các đơn vị (kế toán tài chính).
 • Biết căn cứ vào các số liệu kế toán để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, chứng khoán, bảo hiểm.

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

Cung cấp thông tin kế toán cho các nhà quản trị thực hiện chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát tổ chức

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

 • Có kỹ năng lập, ghi chép sổ sách kế toán.
 • Biết cách thu thập, xử lý và truyền đạt các thông tin kế toán.
 • Biết cách thức tổ chức, điều hành công tác kế toán trong các loại hình tổ chức.
 • Có khả năng ứng dụng các phần mềm trong việc tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán.
 • Có khả năng lập và phân tích các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo thuế.
 • Thông hiểu và vận dụng chính xác các chính sách, chế độ, quy định pháp luật thuộc lĩnh vực kế toán- kiểm toán – thuế để giải quyết công việc hiệu quả, đúng pháp luật.

Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

 • Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, biết hướng dẫn người khác làm việc có hiệu quả
 • Có phương pháp làm việc khoa học.

Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

Có khả năng tư duy, phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tế, tìm ra bản chất và giải quyết được các tình huống thuộc chuyên môn.

Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Có khả năng xác định các tiêu chuẩn đánh giá khối lượng và chất lượng công việc làm căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ chức.

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

 • Có kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, trình bày vấn đề trước tập thể nhóm chuyên môn hoặc trước tổ chức một cách hiệu quả.
 • Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
 • Biết cách tổ chức, điều hành nhóm làm việc.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

 • Áp dụng Chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VIỆT NAM ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/ TT – BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Gíáo dục và Đào tạo ( Tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu âu).
 • Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đàu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ Quốc tế Tiếng Anh: TOEIC: 450 (do IIG Việt Nam cấp); IELTS: 4.0 (do Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT 42 (do IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.

Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VIỆT NAM ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/ TT – BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Gíáo dục và Đào tạo, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận,

Các trường hợp đặc biệt khác do trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Chuẩn đầu ra Tin học:

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT – BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Công nhận đạt Chuẩn đầu ra Tin học khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đàu ra Tin học do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đàu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Các trường hợp đặc biệt khác do trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

Có khả năng làm việc độc lập, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần hợp tác cùng các thành viên trong nhóm, trong tổ chức. có trách nhiệm trước mọi tình huống

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc tận tụy, gương mẫu có khả năng giám sát các thành viên khác

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

Có khả năng độc lập, tư duy sáng tạo đủ bản lĩnh để bảo vệ được ý kiến của mình

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Có khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán ở nhiều cấp độ khác nhau.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Có khả năng làm việc tại phòng kế toán tài chính trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh, cơ quan nghiên cứu, đào tạo với vai trò là kế toán viên, kiểm toán viên độc lập, nhân viên phân tích tài chính.
 • Có thể giữ vị trí trưởng nhóm, kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính.
 • Có khả năng tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu về kế toán tại các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ:

 • Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học một cách độc lập để nâng cao trình độ.
 • Có thể học sau đại học để nhận học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ và có khả năng đảm nhận công việc ở những vị trí cao hơn trong tổ chức hoặc trực tiếp tham gia giảng dạy nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo, viên nghiên cứu.