Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM  báo cáo Bộ GD&ĐT về việc thực hiện công tác công khai năm học 2017-2018: