Trong thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 8/6/2017, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của các Khoa đã tiến hành họp để thông qua chương trình đào tạo chính thức nhằm chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy Lê Duy Liêm – Phó Trưởng Phòng Đào tạo đọc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh.

Hội đồng sẽ xem xét  các mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc, thời lượng, nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Khoa Quản lý Bệnh viện

 

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ Sau thu hoạch

 

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Khoa Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo phải  đáp ứng được mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Khoa Kế toán

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của ngành Ngôn ngữ Anh – Khoa Ngoại ngữ

 

Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức bỏ phiếu kín lấy ý kiến của các thành viên trong hội đồng về việc chương trình đào tạo có đạt yêu cầu hay không, nếu chưa đạt thì cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung gì.

Cùng chuyên mục