File nghe phần ngữ âm tiếng Trung Quốc

1. Vần, phụ âm, thanh điệu

2. Biến điệu

(1) Khinh thanh

(2) Thanh 3 đi liền nhau

(3) Cách đọc từ “bù”

(4) Cách đọc từ “yi”

3. Vần “er” hóa

Cùng chuyên mục