Để thực hiện các mục tiêu được xác định cho từng học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, và kiến thức bổ trợ) của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ đã sử dụng ba loại giáo trình chính sau: giáo trình ngữ pháp (grammar textbook), giáo trình phát triển các kỹ năng chuyên biệt (skill-specific textbook), và giáo trình cung cấp kiến thức theo nội dung môn học (content-based textbook).

 Loại thứ nhất dùng cho các học phần Grammar 1, 2, và 3. Loại thứ hai dùng cho các học phần luyện kỹ năng như Listening, Speaking, Reading, Writing .v.v… Đối với các học phần luyện kỹ năng này, Khoa Ngoại ngữ không sử dụng loại giáo trình tích hợp (integrated) vốn thường dùng cho các lớp tiếng Anh không chuyên ngữ, trong đó nhiều kỹ năng khác nhau được tích hợp trong cùng một bài học.

Những giáo trình mà Khoa đang dùng cho năm thứ nhất như Active Listening, Select Readings – Intermediate, Great Writing, hoặc English Pronunciation in Use đều thuộc loại chuyên biệt, không phải là giáo trình tích hợp. Loại thứ ba dùng cho các học phần với nội dung riêng biệt như ngữ học, văn hoá, xã hội, lịch sử, văn học, vân vân.

Trong khoảng 15 năm qua, ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, với sự xuất hiện của nhiều công ty kinh doanh sách ngoại văn, số lượng giáo trình nước ngoài dành cho ngành Ngôn ngữ Anh trở nên rất đa dạng và phong phú. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Khoa Ngoại ngữ đã có thể chọn những giáo trình do các tác giả bản ngữ (Anh và Mỹ) soạn thảo và được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín, để dùng cho hầu hết các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo, ngoại trừ những giáo trình dùng cho các môn luyện dịch. Đây là một đặc điểm nổi bật, và Khoa tin rằng đối với một chương trình đào tạo ngoại ngữ thì đó là một ưu điểm. Ngoài đặc điểm này, khi chọn giáo trình cho ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa luôn quan tâm đến những định hướng cụ thể sau:

  • Một giáo trình phù hợp chứa một lượng thông tin vừa phải trong từng bài học để người dạy và người học cảm thấy thoải mái và không có cảm giác bị quá tải.
  • Những nội dung hay chủ đề trong từng bài học cần phải gắn kết với các thiết kế thực hành để tạo nên những hoạt động đa dạng tại lớp cho người học. Đây là một yêu cầu liên quan đến khía cạnh tương tác trong quá trình dạy và học, tạo nên sự thích thú và tham gia cần thiết của người học vào quá trình học.
  • Mức độ phức tạp của nội dung các bài học trong giáo trình phải tương ứng với trình độ của người học, không được quá dễ hay quá khó.
  • Hình thức dàn trang (layout) của các bài học trong giáo trình phải trang nhã và không được quá rườm rà làm rối mắt.
  • Thông tin trong các bài học trong giáo trình không được thể hiện sự thiên vị, chẳng hạn như những lời phát biểu kỳ thị hay khái quát hoá quá mức (overgeneralization).

KHOA NGOẠI NGỮ

Cùng chuyên mục