Đặng Thành Tâm

                                                        Chủ tịch Hội đồng Quản trị

                                                                       

                    Hoàng Sĩ Hóa                                                              Đặng Nhứt

               Phó Chủ tịch HĐQT                                                  Phó Chủ tịch HĐQT

                                                               

       Nguyễn Tri Hổ                                       Võ Long Triều                                ThS. Phan Minh Toàn Thư

          Thành viên                                              Thành viên                                             Thành viên

                                                                           

Phan Anh Tuấn                            Sú Ngọc Bích                        TS.Tạ Thị Kiều An                          ThS. Trần Thanh Huy

    Thành viên                                     Thành viên                           Thành viên                                            Thành viên