Trên nguyên tắc xã hội hoá sự nghiệp giáo dục ở nước ta, việc nghiên cứu phương thức để các xí nghiệp, cơ sở kinh doanh… cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào công cuộc đào tạo  chuyên viên của các Trường, phải xem như là một sự đầu tư, bởi vì các tổ chức trên sẽ được hưởng lợi từ kết quả của những công cuộc đào tạo này

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Bùi Quang Điệp