Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp được thành lập theo Quyết định số 97/ 2018/QĐ-ĐHHV ngày 28 tháng 8 2018 của Phó Hiệu Trưởng TT Lê Bảo Lâm và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp có:

CHỨC NĂNG

  • Tư vấn hướng nghiệp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thực tập giới thiệu việc làm cho sinh viên.
  • Thiết lập, phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp, cựu sinh viên và công chúng trong công tác hỗ trợ đào tạo.

NHIỆM VỤ

  • Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên đề, tham quan thực tập, giới thiệu việc làm, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của sinh viên.
  • Phối hợp với các Khoa, các đơn vị chức năng thực hiện các kế hoạch, chương trình phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

CƠ CẤU

  • Trưởng phòng: Phan Minh Tâm.
  • Phó Trưởng phòng:
  • Chuyên viên phụ trách các mãng công tác:
  1. Công tác hành chính, Cựu sinh viên, tham quan, thực tập.
  2. Chuyên đề, nhóm học thuật, dự án khởi nghiệp.
  3. Quan hệ khối doanh nghiệp, doanh nhân, việc làm.