CHỨC NĂNG:

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển đào tạo Đại học của Trường và phụ trách mảng giáo dục quốc phòng cho sinh viên. Đầu mối quản lý về xây dựng chương trình đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo mới của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo của Trường.

NHIỆM VỤ:

Mở ngành đào tạo

 • Xây dựng kế hoạch, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ cấu ngành và quy mô đào tạo của Trường.

Chương trình đào tạo, giáo trình

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo hệ Đại học, lựa chọn và phê duyệt giáo trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Chủ trì phối hợp cùng các Khoa, Ban chuyên môn và các đơn vị chức năng nghiên cứu, đổi mới, thực hiện mục tiêu và nội dung đào tạo, xây dựng kế hoạch và triển khai hệ thống tín chỉ cho hệ chính quy.
 • Giúp Hiệu trưởng triển khai các văn bản, quy chế, quy định về đào tạo Đại học; Quản lý và theo dõi việc thực hiện quy chế, quy định về đào tạo, chương trình đào tạo các ngành hệ Đại học.

Tổ chức đào tạo

 • Ban hành hướng dẫn cụ thể về quản lý hoạt động đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Tổ chức, quản lý toàn bộ quá trình đào tạo của các hệ đào tạo; Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo của Trường.
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, sắp xếp phòng học; Tổ chức quản lý kết quả học tập, lưu trữ các bảng điểm gốc, kết quả học tập của sinh viên, học viên các hệ đào tạo.
 • Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm cho các hệ đào tạo, kết hợp với các đơn vị có liên quan để sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường của Trường.
 • Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, học viên các hệ đào tạo và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của Nhà trường.
 • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; làm các thống kê, báo cáo về đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và lãnh đạo Nhà trường.

Cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 • Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập các hệ đào tạo.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo.
 • Xác minh và cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận sinh viên, giấy chứng nhận kết quả học tập các hệ đào tạo.

Công tác tuyển sinh

 • Xây dựng đề án tuyển sinh đại học và kế hoạch, tổ chức tuyển sinh hàng năm.
 • Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Tư vấn Tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Công tác giáo vụ

 • Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tham gia công tác quản lý, cập nhật các thông tin liên quan đến kết quả học tập vào hồ sơ sinh viên.
 • Quản lý, lưu trữ sổ sách, biểu mẫu về nghiệp vụ giáo vụ và hướng dẫn các khoa thực hiện việc ghi chép các loại sổ sách, biểu mẫu trên.
 • Giải quyết các thủ tục sinh viên nghỉ học, ngừng học, thôi học, tiếp nhận sinh viên vào học lại, cử sinh viên đi học tập, thực tập ở nước ngoài.
 • Tổ chức thực hiện các quy chế quy định về đào tạo hệ đại học. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với sinh viên, học viên.
 • Phối hợp với phòng Công tác Sinh viên xét chọn các loại học bổng trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học và quy trình xếp ngành cho sinh viên bậc Đại học; thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quản lý, kiểm tra, xác nhận số giờ giảng của giảng viên.
 • Tham mưu, thực hiện các nội dung liên quan đến học tập, đào tạo của sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.