Chuyên ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo.

Trong đó, ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao gồm nhiều chuyên ngành đào tạo. (Khoản 3 Điều 4 Luật giáo dục đại học 2012)…

Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị dẫn đầu về việc xây dựng các chuyên ngành gắn với thực tế yêu cầu xã hội, đáp ứng đầy đủ cái mà xã hội và các đơn vị sử dụng lao động cần, để hiểu rõ hơn về các chuyên ngành của Trường bạn có thể theo dõi tiếp ở Video trên.

Quang Điệp