Khoa Công nghệ được thành lập theo quyết định số 129/2018/QĐ-ĐHHV ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng nhà trường. Hiện nay, khoa Công nghệ phụ trách đào tạo ba ngành như sau:

 • Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
 • Công nghệ sau thu hoạch (Giám định nông sản thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ thực phẩm)
 • Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm, Truyền thông và Mạng máy tính,
  Kỹ thuật máy tính và Truyền thông đa phương tiện)

 

Tổ chức nhân sự của khoa gồm có:

 • PGS.TS. Đỗ văn xê – Phụ trách khoa
 • PGS.TS. Đinh Xuân Thắng – Giảng viên cơ hữu
 • TS. Lê Đức Trung – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Trần Xuân Phương – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Trần Phán Lịnh – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Trịnh Thị Thu Giang – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Lê Thanh Hải – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Huỳnh Thái Vân – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Bùi Thị Hoàng Anh – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Ông Hoàng Trúc Giang – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Nguyễn Hùng Linh – Giảng viên cơ hữu
 • ThS. Nguyễn Thành Tấn – Giảng viên cơ hữu
 • CN. Lưu Thị Xuân Hồng – Chuyên viên