Phần 1 – Khái quát (trang 1)

Phần 2 – Ngữ âm (trang 2, 3)

 

Phần 3 – Biến âm

Phần 4 – Quy tắc viết phiên âm

 

Phần 5 – Luyện tập tổng hợp