Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, sắp xếp, quản lý CB - GVNV. Thực hiện công tác pháp chế trong toàn Trường. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra trong phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Nhiệm vụ

Công tác tổ chức cán bộ

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự; xây dựng bộ máy tổ chức: Thành lập, giải thể các đơn vị; kiện toàn bộ máy các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc khác; quy định chức năng, nhiệm vụ; xác định vị trí việc làm của các đơn vị.

Công tác tiền lương, BHXH và các chế độ chính sách

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Quản lý, hướng dẫn công tác vận hành bảng chấm công, xếp loại lao động, thang bảng lương và các chế độ chính sách liên quan; lập bảng lương, nâng lương, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, nghỉ phép thường niên, nghỉ không lương, thôi việc…
 • Xây dựng các phương thức trả lương cho người lao động phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn và công việc đảm nhận.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự và sổ BHXH của CB – GVNV.

Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

 • Là thành viên thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Kỷ luật của Trường.

Công tác pháp chế

 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy, quy chế cho CB - GVNV, sinh viên và học viên của trường.
 • Chủ trì và phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng góp ý đối với dự thảo văn bản của Trường, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gởi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường.
 • Chủ trì, tham gia soạn thảo các quy định, quy chế, hợp đồng hợp tác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo quy định, quy chế do các đơn vị khác soạn thảo trước khi Hiệu trưởng ký ban hành.
 • Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của CB - GVNV, sinh viên và học viên của Trường.

Công tác thanh tra

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch Thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt. Tổng hợp kết quả về công tác thanh tra định kỳ, thanh tra thường xuyên và báo cáo cho Hiệu trưởng.
 • Tổ chức các hoạt động thanh tra theo chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng.
 • Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với cá nhân, đơn vị trong trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết; điều chỉnh và hoàn thiện các quy định cần quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Trường.
 • Thanh tra việc thực hiện quy chế quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân.
 • Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo như: Xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp và báo cáo cho Hiệu trưởng về công tác này.