HỌC KỲ 1

Nghe hiểu tiếng Nhật 1

Nói tiếng Nhật 1

Đọc hiểu tiếng Nhật 1

Ngữ pháp tiếng Nhật 1

 

HỌC KỲ 2

Nói tiếng Nhật 2

Đọc hiểu tiếng Nhật 2

Ngữ pháp tiếng Nhật 2

 

HỌC KỲ HÈ 1

Hán tự tiếng Nhật 1

 

HỌC KỲ 3

Nghe hiểu tiếng Nhật 3

Nói tiếng Nhật 3

Đọc hiểu tiếng Nhật 3

Ngữ pháp tiếng Nhật 3

Hán tự tiếng Nhật 2

 

HỌC KỲ 4

Nghe hiểu tiếng Nhật 4

Nói tiếng Nhật 4

Đọc hiểu tiếng Nhật 4

Ngữ pháp tiếng Nhật 4

Hán tự tiếng Nhật 3

Viết luận tiếng Nhật 1

 

HỌC KỲ HÈ 2

Viết luận tiếng Nhật 2

Từ pháp tiếng Nhật

Cú pháp tiếng Nhật

 

HỌC KỲ 5

Nghe hiểu tiếng Nhật 5

Nói tiếng Nhật 5

Đọc hiểu tiếng Nhật 5

Ngữ pháp tiếng Nhật 5

Từ vựng học tiếng Nhật

Văn học Nhật Bản

Lịch sử Nhật Bản

 

HỌC KỲ 6

Nghe hiểu tiếng Nhật 6

Nói tiếng Nhật 6

Đọc hiểu tiếng Nhật 6

Ngữ pháp tiếng Nhật 6

Viết luận tiếng Nhật 3

Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật

Ngữ âm học tiếng Nhật

Tiếng Nhật văn phòng (tự chọn)

 

HỌC KỲ HÈ 3

Nghe hiểu tiếng Nhật 7

Nói tiếng Nhật 7

Tiếng Nhật trong kinh doanh (tự chọn)

 

HỌC KỲ 7

Đọc hiểu tiếng Nhật 7

Ngữ pháp tiếng Nhật 7

Viết luận tiếng Nhật 4

Biên dịch Nhật – Việt

Tiếng Nhật trong du lịch (tự chọn)

Văn hóa Nhật Bản (tự chọn bắt buộc)

Địa lí xã hội Nhật Bản (tự chọn bắt buộc)