Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

Phòng QLĐT đề nghị các trợ lý giáo vụ Khoa, sinh viên theo dõi kiểm tra kết quả đăng ký. Các sinh viên chưa đăng ký cần đăng ký gấp, kết quả gửi về phòng QLĐT hạn chót 16h00 ngày 05/01/2018.

Mọi thắc mắc sai sót, sinh viên liên hệ Phòng QLĐT từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/01/2018.