TỔ BỘ MÔN TIẾNG ANH

1.

ThS. Phan Ngọc Chiến

2.

ThS. Hoàng Cẩm Giang

3.

ThS. Thái Yên Hà

4.

TS. Nguyễn Quang Hiếu

5.

ThS. Thái Mỹ Liên

6.

TS. Bùi Văn Năm

7.

ThS. Dương Thị Thu Nhung

8.

ThS. Nguyễn Trần Quý

9.

ThS. Trần Thị Kim Trang

10.

ThS. Phan Tú Trinh

11.

Phạm Lê Kim Tuyến

TỔ BỘ MÔN TIẾNG NHẬT

12.

ThS. Ông Thanh Nhã

13.

ThS. Lương Thái Diễm Quỳnh

14.

Thầy Yoshida Tadato

15.

TS. Nguyễn Thị Ái Tiên

16.

Thầy Võ Chính Trung

17.

ThS. Phạm Minh Tú

TỔ BỘ MÔN TIẾNG TRUNG

18.

TS. Lý Hồng Dung

19.

ThS. Lê Thị Thu Hằng

20.

ThS. Nguyễn Đỗ Thiên Kim

21.

ThS. Nguyễn Thị Lan

(*) Danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.