Sáng ngày 14/9/2017, Chi bộ các Khoa – Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đã tiến hành tổ chức đại hội bầu nhân sự cho Ban Chi ủy các Khoa nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản trong báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 và nội dung phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017,Chi bộ  xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Mặc dù tình hình của Nhà trường trong nhiệm kỳ qua đã có những diễn biến phức tạp, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị trước những thách thức, khó khăn của Nhà trường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của đa số cán bộ, đảng viên vì mục tiêu ổn định, xây dựng và phát triển của Chi bộ và của Nhà trường

Đại hội cũng đã tiến hành bầu nhân sự cho Ban Chi uỷ chi bộ Các Khoa nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm:

  • Đồng chí Nguyễn Quang Bắc
  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng Khanh
  • Đồng chí Trần Phán Lịnh

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của Chi bộ đã đề ra.