Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ Sau thu hoạch

Tiếng Anh: Postharvest Technology

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo

 • Người học được trang bị đầy đủ các kiến thức từ cơ bản, cơ sở đến chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn vững vàng, tự tin trong giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật liên quan tới công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.
 • Được trang bị các kiến thức cơ bản như toán cao cấp, vật lý, hóa học, sinh học …, sinh viên có khả năng tìm hiểu tính chất hoá, lý, sinh và thành phần dinh dưỡng của các loại nông sản thực phẩm, đồng thời có khả năng tiếp thu tốt các môn học cơ sở và chuyên ngành;
 • Với khối kiến thức cơ sở ngành, người học nắm vững cơ chế biến đổi sinh hóa của nguyên liệu nông sản, các nguyên tắc và tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm; có năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng nông sản thực phẩm; giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới công nghệ sau thu hoạch.
 • Các môn học chuyên ngành về bảo quản và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết để phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn nảy sinh trong quá trình sản xuất, đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm mới;
 • Sinh viên được tiếp cận thực tế ở các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các viện, trung tâm nghiên cứu thông qua các đợt thực tập, từ thực tập định hướng đến thực tập tốt nghiệp, từ đó có sự đối chiếu và liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tiễn, tạo nên sự tự tin cần thiết trong công tác sau khi tốt nghiệp.

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

 • Thông qua các môn học về chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên có kiến thức cơ bản về chính trị và hiểu biết pháp luật, từ đó xây dựng cho mình lý tưởng cách mạng với lối sống lành mạnh, thích ứng với hoàn cảnh.
 • Các môn học về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất giúp cho sinh viên tự rèn luyện sức khoẻ và tính kỹ luật, có được nền tảng thể chất tốt, sẵn sàng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

Sinh viên có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản sau khi qua học phần tin học đại cương, có thể sử dụng các phần mềm chuyên môn sau khi học tin học ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể

Nhờ được học các học phần chuyên ngành, sinh viên ra trường có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động, dự án triển khai công nghệ liên quan tới bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn

Qua môn học quản trị học kết hợp với các học phần trong khối chuyên ngành, sinh viên khi ra trường có đủ kiến thức cơ bản để quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu về kỹ năng:

Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm từ nông sản nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn;
 • Có kỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ để bảo quản các loại nông sản (động vật, thực vật), giảm tổn thất sau thu hoạch, đánh bắt.
 • Có khả năng áp dụng được các kỹ thuật công nghệ để chế biến nông sản (động vật, thực vật) thành các sản phẩm có giá trị gia tăng.
 • Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ thí nghiệm trong nghiên cứu và trong sản xuất.

Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác

 • Có kỹ năng tổ chức, quản lý và làm việc theo nhóm;
 • Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
 • Có kỹ năng thảo luận, phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
 • Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
 • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận để trao đổi thông tin, phổ biến kiến thức trong các dự án liên quan tới chuyên môn với các đối tác trong nước cũng như ngoài nước.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam:

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu âu).
 • Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
 • Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng Anh: TOEIC 400 (do IIG Việt Nam cấp), IELTS 4.0 (do Hội đồng Anh cấp), TOEFL iBT 42 (do IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 400 hoặc trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản:

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
 • Có một trong những chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.
 • Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ sau thu hoạch.
 • Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân, có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động triển khai công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm ở quy mô trung bình.
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm trách những công việc:
 • Kiểm hóa tại các trạm hải quan cửa khẩu sân bay, hải cảng biên giới để kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu;
 • Phụ trách kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, vận chuyển và buôn bán nông sản thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
 • Giám định tại các công ty giám định nông hải sản thực phẩm;
 • Phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản thực phẩm tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (phòng KCS) của các nhà máy xí nghiệp, các công ty giám định nông hải sản thực phẩm.
 • Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng, hóa lý, vi sinh, độc tố nông sản thực phẩm tại các viện nghiên cứu; Trợ lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng; Giảng dạy và hướng dẫn thực hành trong các trường dạy nghề về công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến thực phẩm.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ và năng lực thực tế để có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn (cao học hoặc nghiên cứu sinh) đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm.