GIỚI THIỆU PHÒNG QLKH&HTQT

CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, triển khai, thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyển giao công nghệ và hoạt động hợp...

Read More