Select Page

Advertisement

Chuyên mục: Tổng quan KhoaNN

Danh sách ban giảng huấn

TỔ BỘ MÔN TIẾNG ANH 1. ThS. Phan Ngọc Chiến 2. ThS. Hoàng Cẩm Giang 3. ThS. Thái Yên Hà 4. TS. Nguyễn Quang Hiếu 5. ThS. Thái Mỹ Liên 6. TS. Bùi Văn Năm 7. ThS. Dương Thị Thu Nhung 8. ThS. Nguyễn Trần Quý 9. ThS. Trần Thị Kim...

Read More

VÀI NÉT VỀ KHOA NGOẠI NGỮ

Khoa Ngoại ngữ được chính thức thành lập vào năm 2002 trên cơ sở hợp nhất 4 khoa (được hình thành năm 1995): Khoa Anh văn, Khoa Nhật ngữ, Khoa Trung văn và Khoa Pháp văn. Hiện nay, Khoa có nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc.

Read More
Loading