Select Page

Advertisement

Chuyên mục: Học thuật Khoa Ngoại ngữ

Lưu ý cách viết của một số chữ Hán trong bài 4 – môn Nghe nói 1

    1.yào                                 2.huàn                             3.qián       4.duōshao                                                                 5.bǎi      6.měi                                7.sì            ...

Read More
Loading