NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Mục tiêu đào tạo     1.1. Mục tiêu chung Đào tạo đội ngũ kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển trước mắt và lâu dài của ngành xây...

Xem thêm