Trong khoa học máy tính, các giải thuật tìm kiếm chuỗi còn được gọi là các giải thuật so khớp chuỗi (string matching algorihm). Các giải thuật này nhằm tìm kiếm tất cả các vị trí mà chuỗi con xuất hiện trong chuỗi văn bản lớn hơn.

Bài viết học thuật về giải thuật z do các sinh viên Vũ Châu Anh, Dương Khải Định, Nguyễn Hữu Kha và Phạm Ngọc Thạch của lớp 1705CT viết dưới sự hướng dẫn của giảng viên ThS. GVC Tô Oai Hùng, Khoa Công nghệ – Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM.

Giải thuật z (còn gọi là hàm z) là giải thuật thường được áp dụng trong các bước tiền xử lý chuỗi ký tự của những bài toán so khớp chuỗi. Một trong những đặc điểm nổi bật của hàm z là tìm kiếm chuỗi so với thời gian tuyến tính (Xem toàn văn bài viết).

Lưu ý: Bài viết có kèm theo một số test mẫu để kiểm tra chương trình.