Select Page

Advertisement

Tác giả: Ngoai Ngu Khoa

Lưu ý cách viết của một số chữ Hán trong bài 4 – môn Nghe nói 1

    1.yào                                 2.huàn                             3.qián       4.duōshao                                                                 5.bǎi      6.měi                                7.sì                                    8.wǔ     9.liǎng                              10.bēi                              11.kuài      12.jiǎo                               13.píng                          ...

Read More

Listening 1 – Unit 5

    Expansion-1-Morocco-p22 http://hvuh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Listeng1-21-Expansion-1-Morocco-p22.mp3 Expansion-1-Listening-Task-2-Languages-p23 http://hvuh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Listeng1-22-Expansion-1-Listening-Task-2-Languages-p23.mp3 Unit 5 – Who’s that – p25 http://hvuh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Listening1-23-Unit-5-Whos-that-p25.mp3 Unit 5 – Different looks – p26 http://hvuh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Listening1-24-Unit-5-Different-looks-p26.mp3 Unit 5 – That’s different! – B1 – p27 http://hvuh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Listening1-25-Unit-5-Thats-different-B1-p27.mp3 Unit 5 – That’s different! – B2 – p27 http://hvuh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Listening1-26-Unit-5-Thats-different-B2-p27.mp3 Self-study...

Read More