Select Page

Advertisement

Tác giả: Ngoai Ngu Khoa

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

HỌC KỲ 1 Grammar 1 Listening 1 Speaking 1 Reading 1 English Pronunciation   HỌC KỲ 2 Grammar 2 Listening 2 Speaking 2 Writing 1 Reading 2   HỌC KỲ HÈ 1 Writing 2   HỌC KỲ 3 Grammar 3 Listening 3 Speaking 3 Reading 3 Writing 3   HỌC KỲ 4 Advanced Listening 1 Public Speaking Advanced Reading 1 Writing 4 English Morphology   HỌC KỲ N2 English Phonetics and Phonology   HỌC KỲ 5 Advanced Listening 2 Advanced Reading 2 Essay Writing 1 British Culture and Society Special Topics in the History of Great Britain English-Vietnamese Translation 1 Teaching Methodology 1   HỌC KỲ 6 Essay Writing 2 American Culture and Society Special Topics in the History of the United States British Literature English-Vietnamese Translation 2 Teaching Methodology 2 Vietnamese-English Translation 1 Interpretation Advanced Translation 1 Business English 1   HỌC KỲ HÈ 3 Vietnamese-English Translation 2 Intercultural Business Communication Refining Composition Skills   HỌC KỲ 7 American Literature English Semantics English Syntax Advanced Translation 2 Business English 2 Advanced Business English 1 English for Business Communication Interpretation English for Tourism and Hospitality Advanced Business English 2 English for Information...

Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP – NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

HỌC KỲ 1 Nghe hiểu tiếng Nhật 1 Nói tiếng Nhật 1 Đọc hiểu tiếng Nhật 1 Ngữ pháp tiếng Nhật 1   HỌC KỲ 2 Nói tiếng Nhật 2 Đọc hiểu tiếng Nhật 2 Ngữ pháp tiếng Nhật 2   HỌC KỲ HÈ 1 Hán tự tiếng Nhật 1   HỌC KỲ 3 Nghe hiểu tiếng Nhật 3 Nói tiếng Nhật 3 Đọc hiểu tiếng Nhật 3 Ngữ pháp tiếng Nhật 3 Hán tự tiếng Nhật 2   HỌC KỲ 4 Nghe hiểu tiếng Nhật 4 Nói tiếng Nhật 4 Đọc hiểu tiếng Nhật 4 Ngữ pháp tiếng Nhật 4 Hán tự tiếng Nhật 3 Viết luận tiếng Nhật 1   HỌC KỲ HÈ 2 Viết luận tiếng Nhật 2 Từ pháp tiếng Nhật Cú pháp tiếng Nhật   HỌC KỲ 5 Nghe hiểu tiếng Nhật 5 Nói tiếng Nhật 5 Đọc hiểu tiếng Nhật 5 Ngữ pháp tiếng Nhật 5 Từ vựng học tiếng Nhật Văn học Nhật Bản Lịch sử Nhật Bản   HỌC KỲ 6 Nghe hiểu tiếng Nhật 6 Nói tiếng Nhật 6 Đọc hiểu tiếng Nhật 6 Ngữ pháp tiếng Nhật 6 Viết luận tiếng Nhật 3 Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật Ngữ âm học tiếng Nhật Tiếng Nhật văn phòng (tự chọn)   HỌC KỲ HÈ 3 Nghe hiểu tiếng Nhật 7 Nói tiếng Nhật 7 Tiếng Nhật trong kinh doanh (tự...

Xem thêm