Advertisement

Tác giả: Ngoai Ngu Khoa

Danh sách ban giảng huấn

  TỔ BỘ MÔN TIẾNG ANH 1. ThS. Phan Ngọc Chiến 2. ThS. Hoàng Cẩm Giang 3. ThS. Thái Yên Hà 4. TS. Nguyễn Quang Hiếu 5. ThS. Thái Mỹ Liên 6. TS. Bùi Văn Năm 7. ThS. Dương Thị Thu Nhung 8. ThS. Nguyễn Trần Quý 9. ThS. Trần Thị Kim Trang 10. ThS. Phan Tú Trinh TỔ BỘ MÔN TIẾNG NHẬT 11. ThS. Ông Thanh Nhã 12. ThS. Lương Thái Diễm Quỳnh 13. Thầy Yoshida Tadato 14. TS. Nguyễn Thị Ái Tiên 15. Thầy Võ Chính Trung 16. ThS. Phạm Minh Tú TỔ BỘ MÔN TIẾNG TRUNG 17. TS. Lý Hồng Dung 18. ThS. Lê Thị Thu Hằng 19. ThS. Nguyễn Đỗ Thiên Kim 20. ThS. Nguyễn Thị Lan Ghi chú: danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ...

Xem thêm