450 TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BÀI TẬP KẾ TOÁN)

Tái bản: lần 3

Mã sách: HVV.0006524

Tác giả: Võ Văn Nhị (Chủ biên)

Nhà XB: Tài chính

Năm XB: 2010

Số trang: 318 tr.

Thông tin kế toán có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quản lý của bản thân doanh nghiệp, cũng như cho các đối tượng khác ở bên ngoài có quyên lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Doanh nghiệp.

Kế toán tài chính là phân hệ kế toán quan trọng mà nhiệm vụ cơ bản của nó là cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình kết quả hoạt động của doanh nghiệp cho các đối tượng khác nhau, chủ yếu là cho các đối tượng bên ngoài.

Để xử lý thông tin kế toán tài chính, thì Tài khoản và ghi chép sổ kép được coi như phương pháp cơ bản, có tính xuyên suốt trong quá trình thực hành công tác kế toán. Tính đúng đắn phù hợp với đặc điểm hoạt động, đặc điểm của đối tượng kế toán, cũng như với các quy định của Nhà nước khi vận dụng các phương pháp này, sẽ đảm bảo chất lượng thông tin do kế toán tài chính cung cấp.

Để giúp nhân viên kế toán xử lý thông tin kế toán từ các chứng từ kế toán thu nhận được, và giúp các bạn sinh viên học môn kế toán tài chính ở các cấp độ khác nhau có tài liêu tham khảo khi thực hành các bài tập kế toán, chúng tôi biên soạn cuốn sách này.

Cuốn sách được trình bày theo các phần hành và các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp, và theo các tình huống có thể xảy ra. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cở sở tham khảo các văn bản mới nhất về kế toán doanh nghiệp được nhà nước ban hành.

Sách gồm 12 chương:

Chương 1: Tiền và các khoản ứng trước

Chương 2: Nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ

Chương 3: Tài sản cố định

Chương 4: Hàng hóa

Chương 5: Bất động sản đầu tư

Chương 6: Tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Chương 7: Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

Chương 8: Đầu tư tài chính

Chương 9: Chênh lệnh tỷ giá

Chương 10: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chương 11: Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả kinh doanh

Chương 12: Kế toán chi phí thuế TNDN

Sách có tại Trung tâm thông tin – Thư viện thân mời bạn đọc!