Select Page

Advertisement

Cấm so sánh các học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường được không so sánh học sinh này với học sinh kia khi đánh giá kết quả học tập. Theo dự thảo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đang được Bộ Giáo dục và Đào...

Read More
Loading